बचत तथा ऋणको ब्याजदर

बचतको ब्याज दर

क्र.सं. बचत शिर्षक ब्याज दर
१. शेयर बचत ५ %
२. जेष्ठ नागरिक बचत ६ %
३. साधारण बचत ५ %
४. बाल बचत ५ %
५. अजम्बरी बिशेष बचत ५.५%
६. अजम्बरी सुपर बचत ६.५ %
७. अजम्बरी सुपर प्लस बचत ७ %
८. नारी बचत ५.५ %
९. कर्मचारी बचत ५.५ %
१०. मासिक नियमित बचत ८ %
११. ऋण असुली बचत खाता ४ %
१२.  क्रमिक बचत ३ महिने ५ %
१३.  क्रमिक बचत ६ महिने ५.५ %
१४.  क्रमिक बचत १ बर्षे ६ %
१५.  क्रमिक बचत २ बर्षे ७ %
१६.  क्रमिक बचत ३ बर्षे ७.५ %
१७.  क्रमिक बचत ५ बर्षे ८ %
१८. उच्च शिक्षा बचत ५ बर्षे ८ %
१९. उच्च शिक्षा बचत १० बर्षे ८.५  %
२०. उच्च शिक्षा बचत १५ बर्षे ९ %
२१. बाल उज्वल भवश्यि बचत     ५ बर्षे ८ %
२२. बाल उज्वल भवश्यि बचत     ७ बर्षे ८.५%
२३. बाल उज्वल भवश्यि बचत     ११ बर्षे ९ %
२४. बाल उज्वल भवश्यि बचत     १६ बर्षे ९.५%
२५. मासिक धन आर्जन बचत      ५ बर्षे १०.२० %
२६. मासिक धन आर्जन बचत      १० बर्षे ९.७५ %
२७. मासिक धन आर्जन बचत      १५ बर्षे ९.७५ %
२८. मासिक धन आर्जन बचत      २० बर्षे ९.७५ %
२९. मासिक धन आर्जन बचत      २५ बर्षे ८.५ %

 ऋणको ब्याज दर

क्र.सं. ऋण शिर्षक ब्याज दर
१. औद्योगिक ऋण १३.५ %
२. व्यापार तथा व्यवसाय ऋण १३.५ %
३. घर जग्गा कारोवार ऋण १४.५ %
४. शैक्षिक ऋण १४ %
५. घर निर्माण तथा मर्मत ऋण १३.५ %
६. घर खरिद ऋण १३.५ %
७. जग्गा तथा घडेरी खरिद ऋण १३.५ %
८. बैदेशिक रोजगार ऋण १४ %
९. हायर पर्चेज ऋण १४.७५ %
१०. सा.ज. ऋण १४.७५ %
११. आवधिक बचत धितो ऋण +२ %